Contribute  :  Advanced Search  :  Site Statistics  :  Directory  :  Polls  :  Links  :  Calendar  

Elaborat Planeta 47

   

 

V Sloveniji še ni centra za otroke z Downovim sindromom. Čeprav imajo otroci z DS skupne značilnosti, se vseeno zelo razlikujejo, imajo poudarjeno individualnost in svoje posebne naklonjenosti in talente. Trenutno se v Sloveniji nihče ne ukvarja z njihovim zgodnjim odkrivanjem, zato imajo otroci z DS veliko manj razvojnih možnosti.

Cilj Planeta 47 je torej raziskovanje posebnih naklonjenosti ali talentov pri otrocih z DS ter oblikovanje trajnostnega centra, s katerim se bodo lahko otroci in mladi z DS istovetili.

Namen projekta pa je te posebne naklonjenosti ali talente odkriti čim bolj zgodaj, pomagati pri njihovem razvoju ter se povezovati z ustreznimi mentorji in strokovnjaki.

Le na ta način se lahko otrok z DS, ki ima sicer omejene razvojne možnosti, dobro razvije na njemu najbližjem področju. Ker bo center stičišče strokovnjakov, strokovnih delavcev, oseb z DS ter njihovih prijateljev in sorodnikov, se bodo bistveno povečale tudi možnosti kariere ali zaposlitve. Končni cilj in glavni namen projekta je ravno to: najti možnosti za njihov čim boljši razvoj ter stremeti k čim večji neodvisnosti odraslih z DS. To je pa najpomembneje tako za ljudi z DS, ki danes zaradi napredka medicine dosegajo normalno starost, kakor tudi za družbo, saj postanejo osebe z DS aktivni soudeleženci v družbi.

Planet 47 je majhen korak za Slovenijo, a velik za otroke z Downovim sindromom.

  

Naziv faze uresničevanja/centra vrednost faze   terminski plan
Odkup zemljišč  36.000 €    april 2009
Pridobitev gradbenega dovoljenja   8.000 €     pred koncem 2009
Oddaja elaborata za prijavo na
razpis za pridobitev nepovratnih sredstev 
  julij 2009
Gradnja centra – skupni stroški 720.000 €   do konca 2011
Začetek izvajanja programov      v 2012

 

Terminski plan

2009–2011

Vrednost gradbene faze

720.000 €

Vrednost programske faze

22.000 €

Programski del projekta se prične takoj po otvoritvi centra.

Pridobivanje sredstev iz naslova raziskovalne dejavnosti

Evropski proračun
Ostali viri

20.000 €/leto
2.000 €/leto

Skupaj

22.000 €/leto

 

Sredstva programskega dela projekta bodo namenjena organizaciji seminarjev in simpozijev ter sodelovanju tujih strokovnjakov, otroci z DS in njihove družine pa se bodo organiziranih seminarjev ali srečanj udeleževali brezplačno ali za minimalen prispevek.

Simpoziji, namenjeni strokovnim delavcem, se bodo financirali iz drugih institucionalnih virov.

 

Nosilec projekta je Zavod za napredne komunikacije

Ustanovitelja zavoda, Alan Asta in Barbia Asta Gaia, starša otroka z DS in pobudnika Planeta 47, sta tudi odgovorni osebi projekta.
Zavod za napredne komunikacije je neprofitna družba zasebnega prava. Ustanovljen je bil leta 1999, od takrat ima eno zaposleno osebo in se preživlja z lastno dejavnostjo. Zavod je dobro opremljen, tako tehnično kakor s človeškimi viri, in je sposoben izpeljati tako zahteven projekt, kot je Planet 47.

Matična številka Zavoda za napredne komunikacije (ZNK): 5859522
Davčna številka: 66170745

Pri izvedbi projekta sodelujejo:

Mestna občina Koper
Zveza Sožitje, sekcija za Downov sindrom
ZPMS – Zveza prijateljev mladine Slovenije

 

Dodatna pojasnila

Cenitev zemljišč je bila opravljena v lanskem letu, naročnik je bila mestna občina Koper.
Cenitev vrednosti gradbenih del sta opravili dve neodvisni gradbeni podjetji.

 

Priloge

Arhitekturni načrt
Fotografski material
Groba finančna konstrukcija projekta
Širši opis Planeta 47

 

 

Elaborat Planeta 47 | 0 comments | Create New Account
The following comments are owned by whomever posted them. This site is not responsible for what they say.

 Copyright © 2023 Planet 47
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered by Chevrosoft 
Created this page in 0,09 seconds